دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آمنه امیدی

دکترای تخصصی آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شادی اسماعیلی

  دکتری تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پرستو فرنیا

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

توحید مرتضی زاده

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مژگان احمدی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجوی  کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیمان قشقایی نژاد دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فاطمه بهنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد بيوشيمي بالينی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

فاطمه زارعی

 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمال بابک پور

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

پویا-احمدی

دانشجوی كارشناسي ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

آرش یزدانی بیوکی

 دکترای تخصصی شیمی کاربردی

حمزه شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حمید رضا وکیلی

دانشجوی دکترای مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه سراسری تبریز

زهره-وزیری

دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه پونا هندوستان

سمیه پایدار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمان جمشیدی

كارشناسي ارشد رشته MBA

دکتر سپیده محمدی

دکتری تخصصی پرستاری بیماری داخلی و جراحی

علی گراوند

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حسام-گودرزی

مدرس دوره های فن ترجمه

محمد علی عالم زاده

مدرس دوره های تخصصی زبان و MHLE

طاهره-محمد-زاده

دانشجوی دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد