زبان عمومی (صبح پنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

بدون امتیاز 0 رای
53,000 تومان

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

53,000 تومان

زبان عمومی (صبح جمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

بدون امتیاز 0 رای
53,000 تومان
زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.
53,000 تومان

زبان عمومی (عصرپنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

بدون امتیاز 0 رای
47,500 تومان

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

47,500 تومان

زبان عمومی (عصرجمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

بدون امتیاز 0 رای
47,500 تومان

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

47,500 تومان