ما که هستیم


هیپوفیز از سال ۱۳۹۸ باشعار آموزش کارآ در راستای گسترش آموزش فراگیر و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره با بهره گیری از اساتید با تجربه در کنار نخبگان جوان کار خود را شروع کرده است.