درباره من

حمزه شریفی دانشجو کارشناس ارشد بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

About Me

Hamzeh Sharifi is a Master of Environmental Health student from Isfahan University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

حمزه شریفی دانشجو کارشناس ارشد بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

مهارت ها

بهداشت محیط 99%

ارسال پیغام