درباره من

شادی اسماعیلی رتبه 4 کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون شهید بهشتی و عضو استعداد های درخشان دانشگاه بهشتی است.

About Me

Shadi Ismaili is the 4th Master and the 1st Doctor of Laboratory Hematology and Blood Transfusion Sciences of Shahid Beheshti and a member of Beheshti University.

ماموریت و بیوگرافی

شادی اسماعیلی رتبه 4 کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون شهید بهشتی و عضو استعداد های درخشان دانشگاه بهشتی است.

مهارت ها

خون شناسی آزمایشگاهی 100%

ارسال پیغام