درباره من

طاهره محمدی دانشجوی دکتری آمار می باشند.

About Me

Tahereh Mohammadi is a PhD student in statistics.

ماموریت و بیوگرافی

طاهره محمدی دانشجوی دکتری آمار می باشند.

مهارت ها

آمار 100%

ارسال پیغام