درباره من

فروغ حسینی دانشجو ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.

About Me

Forough Hosseini is a senior student in clinical biochemistry at Tabriz University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

فروغ حسینی دانشجو ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.

مهارت ها

بیوشیمی بالینی 99%

ارسال پیغام