درباره من

محسن مرادی دارای مدرک کارشناس ارشد ریاضی کاربردی  از دانشگاه سراسری تبریزاست .

About Me

 

Mohsen Moradi holds a master’s degree in applied mathematics from Tabriz University.

ماموریت و بیوگرافی

محسن مرادی دارای مدرک کارشناس ارشد ریاضی کاربردی  از دانشگاه سراسری تبریزاست .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

مهارت ها

ریاضی کاربردی 99%

ارسال پیغام