مژگان احمدي نژاد فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت عمومي و دانشجوي رتبه 5 كارشناسي ارشد اپيدميولوژي دانشگاه تهران می باشد.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

About Me

Mojgan Ahmadinejad holds a bachelor’s degree in public health and is a fifth-ranked student at the University of Tehran with a master’s degree in epidemiology. She is a member of the pituitary gland.

ماموریت و بیوگرافی

مژگان احمدي نژاد فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت عمومي و دانشجوي رتبه 5 كارشناسي ارشد اپيدميولوژي دانشگاه تهران می باشد.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

مهارت ها

اپیدمیولوژی 99%

ارسال پیغام