درباره من

كمال بابکرپور فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي اروميه و دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

About Me

Kamal Babakarpour holds a bachelor’s degree in environmental health from Urmia University of Medical Sciences and a master’s degree in environmental health from Tehran University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

كمال بابکر پور فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي اروميه و دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

مهارت ها

بهداشت محیط 98%

ارسال پیغام